Pre správne fungovanie nášho webu využívame cookies. Rovnako ich využívame pre analýzu návštevnosti našich stránok a ďalšie účely. Viac informácií sa dozviete v našich pravidlách používania cookies (v spodnej časti stránky). Pre podrobnejšie nastavenie cookies kliknite na tento odkaz

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 99890/B (ďalej len „VOP“).

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a vstupov na vzdelávacie podujatia (školenia, webináre a konferencie) predávajúceho na internetovej stránke https://podujatia.e-learnmedia.sk/.

Obchodné meno: e-learnmedia, s.r.o.

Sídlo: Prievozská 14, 821 09 Bratislava
IČO: 36 341 355
DIČ: 2021932836
IC DPH: SK2021932836
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Hviezdoslavova 780, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

2.2 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

2.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.5 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.6 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednaných prostredníctvom webovej stránky (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa. V prípade dodatočných zliav napr. pri vzdelávacích podujatiach (školenia, webináre, konferencie)  bude výsledná cena uvedená v e-mailovej komunikácii a následnej fakturácii.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Základným platidlom je mena euro.

3.4 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

3.5 V prípade zakúpenia online produktu, je využitie produktu kupujúcim možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Licencia

4.1 V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

4.2 Kupujúci zaplatením ceny poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie elektronického obsahu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

4.3 Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Kupujúci nie je oprávnený použiť elektronický obsah alebo akúkoľvek jeho časť iným spôsobom ako je uvedené v článku 4.2 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny elektronického obsahu alebo akúkoľvek ich časť predávať, prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

4.4 Autorské právo. elektronický obsah, ako aj texty a obrázky na stránke https://podujatia.e-learnmedia.sk, je majetkom spoločnosti e-learnmedia s.r.o., ktorá k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak kupujúci poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť spoločnosti e-learnmedia s.r.o. nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť jej primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jej bezdôvodné obohatenie.

4.5 Ukončenie licencie. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:

  1. a) uplynutím objednanej doby
  2. b) odstúpením od zmluvy zo strany e-learnmedia s.r.o. v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností objednávateľa stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu e-learnmedia s.r.o. vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
  3. c) zánikom kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou

5. Prihlasovanie sa na vzdelávacie podujatia (školenie, webinár, konferencia)

5.1 Prihlásiť sa na vzdelávacie podujatie je možné formou on-line prihlášky na webstránke https://podujatia.e-learnmedia.sk  

5.2 Prihlásenie sa na vzdelávacie podujatie (školenie, webinár, konferenciu) je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na vzdelávacie podujatie (školenie, webinár, konferenciu)  vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok.

5.3 Prihlásením sa na vzdelávacie (školenie, webinár, konferenciu) podujatie zároveň Objednávateľ vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Poskytovateľa oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

6. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

6.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to e-mailom poslaným na adresu info@e-learnmedia.sk.

6.3 Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade, že bolo absolvovaného viac ako 30% obsahu zakúpeného online kurzu. 

6.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady kupujúceho, ak predávajúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.5 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.6 Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Storno podmienky a poplatky pri objednaní vzdelávacieho podujatia (školenia, webináru alebo konferencie)

7.1  V prípade zrušenia účasti 14 a viac dní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia (školenia, webinára alebo konferencie), je storno poplatok 0 €.

7.2  V prípade zrušenia účasti na vzdelávacom podujatí (školení, webinári alebo konferencii) menej ako 14 dní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia (školenia, webinára alebo konferencie), je storno poplatok 50 % z ceny vzdelávacieho podujatia (školenia, webinára alebo konferencie).

7.3 V prípade zrušenia účasti na vzdelávacom podujatí (školenia, webinára alebo konferencie) menej ako 7 dní pred začiatkom, je storno poplatok 100% z ceny vzdelávacieho podujatia (školenia, webinára alebo konferencie).

8. Zodpovednosť za vady, reklamácie

8.1 Predávajúci prehlasuje, že elektronický obsah dodáva bez právnych vád.

8.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na emailovú adresu info@e-learnmedia.sk a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.4 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

8.5 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

9. Dodacia lehota

9.1 Dodacia lehota pri on-line produktoch a vstupoch na vzdelávacie podujatie (školenie, webinár alebo konferenciu) nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom, alebo potvrdenie na účasť na vzdelávacom podujatí (školení, webinári alebo konferencii).

9.2 Dňom nasledujúcom po dni doručenia online produktov alebo potvrdzujúceho e-mailu ohľadom účasti na vzdelávacom podujatí (školení, webinári alebo konferencii) začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

10. Ochrana osobných údajov a súkromia

10.1 Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete spoločnosti e-learnmedia, s.r.o.. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

10.2 Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke: https://podujatia.e-learnmedia.sk/podujatia/ochrana-osobnych-udajov

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

11.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi ním a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

11.3 Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

 

Zvoľte kategóriu

Kontakty

e-learnmedia, s.r.o.

Adresa: Prievozská 14

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: info(a)e-learnmedia.sk

Telefón: +421 2 32 60 40 11

OGY5YjR