Pre správne fungovanie nášho webu využívame cookies. Rovnako ich využívame pre analýzu návštevnosti našich stránok a ďalšie účely. Viac informácií sa dozviete v našich pravidlách používania cookies (v spodnej časti stránky). Pre podrobnejšie nastavenie cookies kliknite na tento odkaz

Ochrana osobných údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, DOBA SPRACOVÁVANIA, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD ICH SPRACOVÁVANIA

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Osobné údaje získané formou kontaktného formulára, v rozsahu meno a priezvisko, firma, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje spracovávame za účelom zodpovedania vašej otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára. Údaje spracovávame len počas doby našej vzájomnej komunikácie. Právnym základom pre spracovanie údajov je v tomto prípade váš súhlas, ktorý nám dávate pri dobrovoľnom odoslaní kontaktného formulára s vašou otázkou. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám.
 • Po vašej registrácii na naše podujatie budeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom registračného formulára v rozsahu titul, vaše meno a priezvisko, pracovná pozícia, kontaktný e-mail a telefón vrátane fakturačných údajov spoločnosti, ktorú zastupujete (Názov spoločnosti, Adresa spoločnosti, PSČ, IČO, IČ DPH, DIĆ). Tieto údaje spracovávame za účelom zrealizovania objednávanej služby. Právnym základom pre spracovávanie týchto údajov sú právne predpisy: napr. zákon o ochrane osobných údajov, platné účtovné predpisy, zákon o účtovníctve, obchodný zákonník. Údaje budeme spracovávať na dobu realizácie služby a ďalších 10 rokov.
 • Po registrácii účastníka na podujatie začneme spracúvať uvedené osobné údaje za účelom zrealizovania objednávanej služby v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov organizácie, pracovná pozícia. Zároveň vás informujeme, že podujatia môžu byť zaznamenávané vo forme fotografií, videa a audio záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach, weboch a v médiách na marketingové a propagačné účely spoločnosti e-learnmedia, s.r.o. a jej partnerov. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je váš súhlas, ktorý nám udeľujete svojou registráciou a súhlasom so spracovaním osobných údajov na dobu trvania účelu spracovania. 
 • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení) používame na štatistické účely, ktoré nám umožňujú vylepšovať pre vás naše stránky. Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics a Google Tag Manager. Právnym základom pre spracovanie týchto cookies je váš súhlas so spracovaním cookies. Ak chcete vedieť viac o tom, ako spoločnosť Google pristupuje k ochrane osobných údajov, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
 • V prípade, ak sa pri registrácii rozhodnete dostávať informácie z oblasti digitálneho vzdelávania a podujatiach spoločnosti e-learnedia, s.r.o., označením príslušného poľa v registrácii nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mail. Tieto osobné údaje spracovávame za účelom odosielania newslettera (noviniek prostredníctvom e-mailu) spoločnosti e-learnmedia, s.r.o. v rozsahu približne 1-4 e-mailové správy mesačne. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je váš súhlas, ktorý nám udeľujete na dobu trvania účelu spracovania. Pre odosielanie noviniek využívame službu MailChimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC. Ak chcete vedieť viac o tom, ako spoločnosť The Rocket Science Group, LLC pristupuje k ochrane osobných údajov, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov tejto spoločnosti na stránke: https://mailchimp.com/legal/privacy.
 • Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby spoločnosti Facebook Inc Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixels môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Právnym základom pre spracovanie týchto cookies je váš súhlas so spracovaním cookies. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.
 • Naše stránky využívajú tzv. súbory Cookies. Ako spracovávame Cookies sa dočítate v Pravidlách používania Cookies.

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

 • Spracovanie účtovníctva: Dupres Consulting s. r. o., Dukelská štvrť 1404/613, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Analytické a remarketingové služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Analytické a remarketingové služby: Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké
 • Správa newsletterov: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké
 • Cloudové služby Office 365: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365 sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

 • požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
 • požiadať o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenos osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

 • e-learnmedia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.

Zvoľte kategóriu

Kontakty

e-learnmedia, s.r.o.

Adresa: Plynárenská 1 (BBC 1)

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: info@e-learnmedia.sk

Telefón: +421 917 489 798

YjNlZDlm